Referat 2018

Referat generalforsamling i Dragsmur grundejerforening 21.4.2018

Mødet indledtes med, at vi mindedes 5 medlemmer, som er afgået ved døden i det forløbne år.

 1. Valg af dirigent: Niels Kanstrup Stemmetællere: Jesper og Eva
 2. Bestyrelsens beretning ved Else Amdneh: 2017 blev stille sæson, flere arrangementer aflyst, ikke mange deltagere ved dem, der blev gennemført. Flg. blev gennemført: Sct. Hans og et godt loppemarked, samlet indkomst 8.400 kr. I år lægges det op til medlemmerne selv at lave arrangementer og indbyde andre. Hjertestarterarrangement: fejlagtigt annonceret til 16. juni, løber af stabelen 30. juni Ang. dræn: bestyrelsen har bevilget 10.000 kr. til undersøgelse af mulighederne for løse problemer med overfladevand. Orbicon har gennemført en analyse af vandforholdene og opstillet løsningsmuligheder (herom mere senere i dag) Ydermure mod nord skal renoveres – der laves en 5-årsplan fra 2020. Der er medlemmer i gang med at se på fonde til støtte til renovering Broen skal have nyt træværk – der sættes penge af til det fra i år (gamle bro er fra 97) Der er nedgravet ny vandtank. Her blev arbejdet forsinket pga. vejret sidste år. Vi vil gerne have P-pladsen renoveret, men dette vil blive dyrere end beregnet, så dette er udskudt. Der har også vist sig komplikationer pga kystnærhed og skærpede regler i den anledning. Ny rampe til indgangen til huset skal etableres, og Karens mand vil se på det i løbet af sommeren 2018. For mange medlemmer betaler ikke til tiden: fra nu af rykkergebyr på 100 kr Slæbestedet er lagt ud af brolauget – de har brug for flere. Henvendelse til Peter Johannesen. Tak til hjælpere, der har gjort en indsats for at holde huset i stand Kommentar til beretningen: Vagn Brøndum savnede kendsgerninger, og hørte kun hvad der er planer om. Der var forslag om brug af mobilepay – foreningen er netop ved at få oprettet eget nummer til mobilepay
 3. Karen Krarup fremlagde forslag til regnskab for 2017. Dette blev godkendt.
 4. Karen Krarup fremlagde forslag til budget for 2019. Fremover vil der blive hensat penge til forbedring af bro og af penge til reparation af P-plads, men det står hen i det uvisse, hvorvidt penge til P-plads skal bruges.
 5. Indkomne forslag: Der forelå 2 forslag til ændring af vedtægterne. Begge var fra Birte og Kaj Lassen vedrørende anvendelse af foreningens midler. Der var ikke yderligere motivering af forslagene, og der var nogen usikkerhed om, hvad der var forslagenes hensigt. Det var den generelle opfattelse, at forslag 1 gik ud på sikre, at anvendelse af midler på andet end drift af ”Særbækhuset” og strandgrunden skal besluttes forudgående på en generalforsamling, og at forslag 2 skulle sikre, at anvendelse af beløb over kr. 20.000 uanset formål kun kan ske efter forudgående beslutning på generalforsamling. Der var generelt den indvending mod forslagene, at de vil medføre et tungt system med enten mange ekstra generalforsamlinger eller manglende gennemførelse af initiativer. Det blev fremført, at der er tale om en grundejerforening – ikke blot en forening til drift af huset, mens der ligeledes blev spurgt, om ”vi overhovedet er en grundejerforening, når ikke alle grunde er med”. Ligeledes blev der redegjort for, at grundejerforeningen er opstået på baggrund af køb af Særbækhuset. Det blev oplyst, at der p.t. er 113 medlemmer (husstande) ud af 147 mulige (men at dette er svært at gøre op, da nogle har flere grunde), og her blev opfordret til bestyrelsen om at prøve at få de resterende mulige medlemmer med i foreningen. Det blev ydermere fremhævet, at generalforsamlingen ved godkendelse af budget og regnskab har muligheden for at styre anvendelse af foreningens midler i tilstrækkeligt omfang. Samtidig er det vigtigt, at bestyrelsen har et fornuftigt råderum. Flere fremhævede, at regnskaberne for de sidste mange år er blevet godkendt uden anmærkninger, og at der er stor tillid til, at bestyrelsen handler fornuftigt inden for den ramme, som generalforsamlingen giver. Der var 33 stemmeberettigede medlemmer (husstande) til stedet. For forslag 1 stemte ingen. Imod stemte 33. Hverken for eller imod stemte ingen. For forslag 2 stemte ingen. Imod stemte 31. Hverken for eller imod stemte 2. Ændring af vedtægterne kræver 4/5 majoritet. Ingen af forslagene blev derfor vedtaget. Det fremførtes, at bestyrelsen har opfattet og modtaget det signal, der ligger i forslagene.
 6. Valg af bestyrelse: 3 stk. på valg. Forslag og valg af Marie Genvalg af Peter, Bent,
 7. Valg af suppleanter: Claus (1. suppleant) og Niels (2. suppleant).
 8. Valg af revisor: Kim fortsætter.
 9. Revisorsuppleant: Per
 10. Eventuelt:
  1. Broudvalget: stiftet for 3 år siden, 4 stk melder sig til slæbestedet og sender email herom til Peter.
  2. Husudvalget mangler 2 faste, der melder sig en enkelt (Else)+ Merethe og Åse
  3. Jes om drænsituationen: Der er p.t. 7 personer og vil gerne have flere med. Meld jer til Jes, hvis interesseret. Vagn meldte sig ud.
  4. Forslag om at få en gravemaskine til at reparere på omkring slæbestedet, hvis her allerede er én til at arbejde på p-pladsen
  5. Niels har hængt sin artikel om plastik og patroner op i huset.
  6. Nye medlemmer præsenteredes.
  7. Husk at man ikke må lægge noget på Sct. Hansbålet før en uge før Sct. Hansaften.
  8. Tak til Annegrete for det store arbejde hun har lagt i bestyrelsen af to omgange.

Ref. Anna Kanstrup

Regnskab for 2017 og budget for 2018: Regnskab 2017 og budget 2018