Referat 2017

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dragsmur 29.04.17

Formanden Else Amdneh indledte med at byde velkommen til de 56 fremmødte medlemmer, hvorefter vi mindedes Birte Møller og Oluf Jørgensen, som desværre begge er afgået ved døden siden sidste generalforsamling. Derefter sang vi ”Husets Sang”.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere: Jørgen Gade blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. To stemmetællere blev valgt.
  2. Bestyrelsens beretning v/Else Amdneh: (Se bilag). Under dette punkt refererede Jes Retbøll fra drænudvalgets arbejde, siden det blev nedsat på generalforsamlingen i 2016. (se dette års medlemsblad). Kaj Lassen foreslog at tage diskussionen omkring problemerne med overfladevand under dette punkt, men dirigenten foreslog at vente til pkt. 5, hvor Kaj selv havde indsendt et forslag, da det ville være vanskeligt at holde tingene adskilt. Jens Jørgen Simonsen påpegede også fibernet i forhold til Tv-signaler, idet vi ikke kan forvente, at Søsterhøj senderen bliver ved med at være tidssvarende. Herefter godkendtes bestyrelsens beretning enstemmigt.
  3. Regnskab: (Se bilag). Kasserer Karen Krarup fremlagde og gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt enstemmigt.
  4. Budget for næstkommende år: (Se bilag). Karen fremlagde budgettet for 2018. Kaj Lassen kunne ikke se udgifterne til tank og afløb fra køkken i Særbækhuset. Kassereren svarede, at dette skyldes, at punkt 4 omhandler næste års budget, og arbejdet bliver udført i sensommeren i 2017, så toiletter m.m. nu bliver lovliggjort. Budgettet blev herefter godkendt enstemmigt. Kontingentet fortsætter uændret på 400kr.
  5. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde modtaget et forslag fra Birthe og Kaj Overgaard Lassen.

Kaj sagde bl.a.: ”Det må skyldes uvidenhed, at drænudvalget har henvendt sig til Syddjurs Kommune”. ”Det skal besluttes på en generalforsamling, hvis man pålægger medlemmerne store udgifter”. ”Spildevand og overfladevand har intet med kloakering at gøre”. Kaj fremførte herefter at han og Birthe havde besluttet at trække forslaget, da det vil være bedre at tage emnet op på et senere tidspunkt, så alle har en mulighed for at sætte sig ordentligt ind i problemstillingen inden en evt. diskussion. Jesper Poulsen mente, at det vil være det eneste rigtige med offentlig kloakering, selv om det påfører medlemmerne en stor udgift – for miljøets skyld. Mariagerfjord Kommune har gennemført et sådant projekt i sommerhusområderne, hvilket gav ejerne en udgift på ca. 50.000 kr. Kaj understregede, at selv om nogle medlemmer evt. kan afdrage betalingen over en årrække, vil de fleste skulle betale hele beløbet i løbet af få måneder. Karen mente, at hele sagen er principiel. Jens Jørgen Simonsen understregede, at området her ikke er udlagt som et særligt følsomt område, som det er gældende for f.eks. Mariagerfjord og Skellerup Enge, hvorfra vi får vores vand. Niels Kanstrup syntes, at udvalget skulle have mandat til gå videre med arbejdet. Else ville gerne have en tilkendegivelse fra medlemmerne, og der var enighed om, at der udelukkende skulle arbejdes videre med overfladevandsproblematikken. Dette ville Jes Retbøll og resten af drænudvalget tage til efterretning og gå videre med arbejdet.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen Krarup, Bent Pedersen (valgt for et år, idet han indtrådte i Jesper Poulsens valgperiode) og Else Amdneh blev alle genvalgt.
  2. Valg af suppleanter: Niels Kanstrup blev genvalgt, og Solveig Toftborg nyvalgtes. De to aftaler indbyrdes, hvem der er 1. og 2. suppleant.
  3. Valg af revisor: Kim Tørnsø blev genvalgt.
  4. Valg af revisorsuppleant: Jytte Carlsen blev nyvalgt.
  5. Eventuelt: Personer til husudvalget: Tina, Else, Mila og Lisbeth (som er tovholder) blev genvalgt. Udvalget kunne godt bruge to medlemmer mere. Da ingen meldte sig, opfordres evt. interesserede medlemmer til at melde sig ved at kontakte Lisbeth i årets løb. Fremover kan beløbet for at leje huset ikke indbetales kontant, men udelukkende via bankoverførsel. Dette er det mest praktiske for kassereren.

Personer til broudvalg: Jens, Kasper, Jørn, Morten og Peter blev genvalgt, og de har allerede aftalt, at broen sættes op i næste weekend (6/7 maj).

Personer til drænudvalg: Jes, Jesper, Vagn, Carsten, Jørn, Kim og Peter blev genvalgt.

Generalforsamlingen sluttede med at Else takkede Jesper Poulsen for det store arbejde, han har ydet i bestyrelsen i årenes løb og overrakte ham en ”nyttig” gave. Desuden en stor tak til dirigenten Jørgen Gade. Derefter ventede en dejlig frokost.

Bilag: Beretning 2017
Bilag:  Regnskab
Bilag: Budget 2018

Ref.: Annegrete