Referat 2016

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Dragsmur 05.05.16.

Formanden Else Amdneh indledte med at byde velkommen til de ca. 40 fremmødte, hvorefter vi mindedes Gunnar Jensen, som afgik ved døden i 2015.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere: Jørgen Gade blev valgt til dirigent, og der blev valgt stemmetællere ved hvert bord.
  2. Bestyrelsens beretning v/Else Amdneh: (Se bilag). Else aflagde bestyrelsens beretning bl.a. med en gennemgang af årets arrangementer. Det har været en stille og rolig sæson med god opbakning og støtte fra medlemmerne. Siden sidste generalforsamling har vi kunnet byde velkommen til 5 nye medlemmer. Efter et uddybende spørgsmål/svar vedr. hjertestarteren blev beretningen godkendt.
  3. Regnskab til godkendelse: (Se bilag). Kasserer Inga Bitsch fremlagde og gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt.
  4. Budget for næstkommende år: (Se bilag). Inga fremlagde budgettet for 2017, som herefter blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret på 400 kr. STOR TAK til Inga som fremlagde sit sidste regnskab som kasserer. Hun har varetaget jobbet helt fantastisk i 8 år.
  5. Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Peter Johannesen nyvalgtes, og Jesper Poulsen og Annegrete Biller blev genvalgt.
  7. Valg af suppleanter: Bent Lindegaard Pedersen og Niels Kanstrup blev genvalgt.
  8. Valg af revisor: Kim Tørnsø blev genvalgt.
  9. Valg af revisorsuppleant: Peter Bodeval Carlsen blev genvalgt.
  10. Eventuelt: Personer til husudvalg: Tina, Karen, Else og Lisbeth blev genvalgt.

Personer til broudvalg: Jens Jørgensen, Kasper, Morten Bosse og Peter Johannesen blev genvalgt.

Jesper har, efter bestyrelsen i april måned fik henvendelse fra Carsten Hedegaard Andersen og Vagn Brøndum vedr. afvandingsproblemer på deres grunde, haft kontakt til biolog Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune. Jesper gennemgik problemerne i området samt svaret (med bilag) fra kommunen, som uddeltes til medlemmerne, og man fik en lille pause med mulighed for at kigge det igennem.

Brøndum har rettet henvendelse til flere autoriserede kloakmestre. Kloakmester Kurt Møller Ebeltoft, mener at hele området bør drænes med både lodrette og vandrette dræn. Kloakmester Ulrik Sinding, vil gerne tømme septiktankene en ekstra gang, men det løser intet. En tredje kloakmester fra Knebel er parat til at komme og se på problemet og komme med anvisninger. Brøndum foreslog, at der nedsættes et udvalg uden for bestyrelsen, som kan gå videre med evt. løsninger. Forslaget fik fuld opbakning, og Jesper blev foreslået som tovholder. Evt. interesserede i at deltage i udvalget skulle melde sig til Jesper efter generalforsamlingen. (Udvalget kom foruden Jesper til at bestå af Vagn Brøndum, Carsten Hedegaard Andersen og Jes Retbøll) Desuden lovede Jesper at orientere medlemmerne, om hvad der sker i udvalget. Følgende blev påpeget: 1) Kommunen har ingen oversigt over nuværende dræn. 2) I området omkring mosen ved Solkærvej kan vandniveauet svinge ½ m fra dag til dag. 3) Husk også at rette henvendelse til ikke-medlemmer. 4) Hvor mange af de deltagende i dag har problemer? – 13 ved håndsoprækning.

Generalforsamlingen sluttede med at Else takkede Inga for et flot stykke arbejde som kasserer og overrakte hende en lille gave. Desuden tak til ordstyrer Jørgen Gade. Derefter ventede en dejlig frokost og en masse snak – både indenfor og udenfor i det utroligt skønne vejr.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Else Amdneh, kasserer: Karen Krarup, sekretær: Annegrete Biller, menige medlemmer: Jesper Poulsen og Peter Johannesen. Dato for næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til lørdag den 11/6 kl. 14 hos Annegrete, Særbækvej 10.

 

Ref.: Annegrete