Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen “Dragsmur”

§ 1 NAVN, HJEMSTED OG AKTIV

 1. Foreningens navn er “Grundejerforeningen DRAGSMUR”.
 2. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune, nærmere bestemt området fra Særbækvejen til trekanten mod Borup og Kongsgårde, og fra trekanten til Havtornvej til Særbækvej.
 3. Foreningen er ejer af ejendommen ”Særbækhuset”, matr. Nr. 4 g, Begtrup by, Vistoft sogn og strandgrunden matr. nr. 5y, Begtrup By, Vistoft.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL

 1. at repræsentere og varetage medlemmernes interesse i forbindelse med de medlemmerne tilhørende grunde, herunder spørgsmål vedrørende skatter og afgifter. Tvistigheder vedrørende hegn, skel og lignende henvises til afgørelse efter hegnslovens bestemmelser.
 2. drift af ejendommen ”Særbækhuset” og strandgrunden matr. nr. 5y, Begtrup By, Vistoft, som rekreative fællesområder for foreningens medlemmer.

§  3 MEDLEMMER

 1. Som medlem kan optages enhver grundejer i området defineret under § 1. Bestyrelsen er berettiget til at optage medlemmer, hvis grund støder op til vores område, og kan ligeledes indlede forhandlinger om at udvide vores område eller sammenlægge vores forening med en anden.
 2. Medlemskab opnås ved indbetaling af indmeldelsesgebyr fastsat i § 3 stk 6 stk. 7, samt betaling af årligt kontingent ifølge § 4.
 3. Medlemskab er knyttet til grundejers matrikel og overdrages automatisk til ny ejer. Når et medlem overdrager sin grund eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er han fra overtagelsesdagen ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.
 4. Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
 5. Hver matrikel, for hvilken der betales kontingent, har en stemmeret. Stemmeretten kan kun bruges ved personligt fremmøde.
 6. Indmeldelsesgebyrets størrelse er fastsat til kr. 1.000,00 for hver grund medlemmet ejer og kan kun ændres på en generalforsamling efter lovligt indvarslet forslag og med 2/3 majoritet.
 7. Tidligere indbetalt ”Andel i Særbækhuset” på kr. 1.000,00 overgår hermed som  indmeldelsesgebyr og giver automatisk matrikel og grundejer medlemskab af foreningen.
 8. Matrikler der pr. 1. Maj 2008 er medlemmer af foreningen men ikke har betalt indmeldelsesgebyret på 1.000 kr. forbliver medlemmer af foreningen indtil der sker et ejerskifte. Ved ejerskifte skal ny ejer betale indmeldelsesgebyret for at fortsætte medlemskabet.

§ 4 KONTINGENT

 1. Kontingent for næstfølgende år fastsættes af generalforsamlingen.
 2. Indeværende års kontingent indbetales til kassereren senest 14 dage efter udsendelse af  indbetalingskort samme år.
 3. Er kontingentet ikke betalt inden den fastsatte dato, bortfalder stemme- og møderet til foreningens generalforsamling og andre besluttende møder. Stemme- og møderet genopnås efter indbetaling af al skyldigt kontingent og omkostninger.

§ 5 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
 2. Generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, er foreningens højeste myndighed.
 3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
 4. Valg af dirigent og stemmetæller
 5. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 6. Regnskab til godkendelse
 7. Budget for næstkommende år
 8. Indkomne forslag, herunder fastlæggelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter
 11. Valg af 1 revisor
 12. Valg af 1 revisorsuppleant
 13. Eventuelt
 14. Registrering af personer til hus-udvalg
 15. Registrering af personer til bro-udvalg
 16. Til punkt 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 17. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter skriftligt og begrundet ønske herom fra mindst 10 medlemmer eller på foranledning af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages skriftlig varsel og senest 1 måned efter begrundelse herom.
 18. Under Eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 6 BESTYRELSEN

 1. Foreningen tegnes af formanden sammen med 1 medlem af bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Det skal tilstræbes at den siddende formand samt et menigt medlem afgår det ene år, kasserer, sekretær samt et menigt medlem afgår det næstfølgende år.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 5. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter, der har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret. Supp. er på valg hvert år.
 6. Generalforsamlingen vælger endvidere 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Disse er på valg hvert år.
 7. Formanden varetager foreningens interesser i alle forhold. Formanden modtager til dækning af udgifter ved brug af egen telefon m.v. et beløb, der fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen, p.t. kr. 1.000.
 8. På generalforsamlingen fremlægges bestyrelsens beretning om det forgangne år
 9. Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter.
 10. Sekretæren fører referat over bestyrelsens arbejde og generalforsamlinger. Disse referater opbevares i 2 ens protokoller hos hhv. formanden og sekretæren. Begge eksemplarer af protokollen skal være godkendt af bestyrelsen.

§ 7 REGNSKAB

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 2. Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen et afsluttet og revideret regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor.
 3. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.
 4. Ved økonomiske transaktioner tegnes foreningen af kasserer samt minimum ét bestyrelsesmedlem.
 5. Revisor er pligtig at revidere foreningens regnskab mindst én gang årligt og herunder efterse at de i regnskabet anførte aktiver er til stede.
 6. Revisor kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

§ 8 INTERESSEORGANISATIONER

 1. Bestyrelsen beslutter hvilke interesseorganisationer foreningen skal være medlem af.
 2. Medlemskaber kan kun omfatte interesseorganisationer der dækker foreningens formål.

§ 9 ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER

 1. Ændringer af disse vedtægter skal vedtages på en generalforsamling med 4/5 majoritet.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN

 1. Foreningen kan opløses når 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to, på hinanden følgende, ekstraordinære generalforsamlinger.
 2. Den opløsende generalforsamling tager bestemmelse om anvendelse af Foreningens aktiver
 3. Den opløsende generalforsamling udpeger et udvalg på 5 personer med beføjelse til afvikling af foreningens aktiver. Dette udvalg kan være bestyrelsen.

VEDTAGELSE:

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, 09. Maj 2013